Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2018

tresigarette
Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.
— Pokolenie Ikea zawsze w punkt.
tresigarette
Samotność nie jest naturalnym stanem; wszystko wokół występuje w parach – poduszki w sypialni, palniki w kuchence, a nawet baterie w latarce. Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie
— Piotr Adamczyk – Pożądanie mieszka w szafie
tresigarette
"Nigdy nie wiesz, kiedy po raz ostatni widzisz kogoś. Nie wiesz o tym, że się kłócisz z kimś ostatni raz, kochasz ostatni raz, albo po raz ostatni patrzysz w oczy tej osoby, dziękując Bogu za to, że ją zesłał dla Ciebie."
- J. R. Ward
tresigarette
4628 3bc4
tresigarette
2349 ae8e
Reposted fromsavatage savatage viajustaperson justaperson

February 27 2018

tresigarette
6021 bfce 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajunior13 junior13
tresigarette
tresigarette
6923 3c82 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
tresigarette
7126 67a1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
tresigarette

February 21 2018

tresigarette
9012 a554
Reposted fromanielewska anielewska viastarryeyed starryeyed

February 20 2018

tresigarette
6828 1850
Reposted from0 0 viajustaperson justaperson
tresigarette
2508 cc00 500
Reposted fromoutoflove outoflove viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 02 2018

9717 3c2c 500
tresigarette
9729 e03d 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viasmutnazupa smutnazupa

January 28 2018

tresigarette

January 15 2018

tresigarette
5275 7c06 500
Reposted from777727772 777727772 viajustaperson justaperson
tresigarette
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl