Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

tresigarette
Kobiety są wrednymi histerycznymi sukami, które wkręcają się w jakiś temat bez powodu.
Kobiety są ciepłe, oddane, czułe, troskliwe i robią: MIAU.
Co powoduje przejście ze stanu dwa do stanu jeden?
Niepewność.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viamysweetheartt mysweetheartt

March 19 2017

1969 7363
Reposted fromtosiaa tosiaa vialubisztosuko lubisztosuko

March 12 2017

tresigarette
mimo wszystko, dziękuje że mogłam to przeżyć.
Reposted fromloveshack loveshack viabanshe banshe
tresigarette
Jest na świecie takie rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada ciasno na dnie serca..
— Haruki Murakami
Reposted frommonstrum monstrum viabrzask brzask
8165 9a86
Reposted frompussyporn pussyporn
tresigarette
4823 8523
Reposted fromJosette Josette viabrzask brzask

March 10 2017

5314 f3db 500
Reposted frompussyporn pussyporn
0767 de6e
Reposted frompussyporn pussyporn
tresigarette
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatouchthesky touchthesky
tresigarette
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Reposted fromnormajeane normajeane viatouchthesky touchthesky
tresigarette
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viabanshe banshe
tresigarette
7087 2939
Reposted fromniewychowana niewychowana viabanshe banshe
tresigarette
3815 c838
tresigarette
3357 dd2c 500
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viaohhh ohhh
8151 0f5e
Reposted frompussyporn pussyporn

March 07 2017

tresigarette
Każdy z nas jest miłością czyjegoś życia.
— Andrew Sean Greer

March 06 2017

tresigarette
Miłość jest wtedy, kiedy nawet gdy czasem
boli wybrałabyś tego samego człowieka.
— true.
3525 cb8f

lilli-lu-68:

Contatto

tresigarette
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"
tresigarette
6175 ec72
Reposted frommaking-love making-love viatouchthesky touchthesky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl