Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2018

tresigarette

April 27 2018

tresigarette
Miłość to obecność.
— znalezione
tresigarette
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
tresigarette
7059 6a42
Reposted from4777727772 4777727772 viasuchamessss suchamessss
tresigarette
5565 5eb2 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasuchamessss suchamessss
6375 6747 500
Reposted frombrumous brumous viasuchamessss suchamessss
tresigarette
6476 d56e
Reposted fromawakened awakened viasuchamessss suchamessss
tresigarette
2145 a213
Reposted fromczajnikq czajnikq viasuchamessss suchamessss

March 23 2018

tresigarette
Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.
— Pokolenie Ikea zawsze w punkt.
tresigarette
Samotność nie jest naturalnym stanem; wszystko wokół występuje w parach – poduszki w sypialni, palniki w kuchence, a nawet baterie w latarce. Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie
— Piotr Adamczyk – Pożądanie mieszka w szafie
tresigarette
"Nigdy nie wiesz, kiedy po raz ostatni widzisz kogoś. Nie wiesz o tym, że się kłócisz z kimś ostatni raz, kochasz ostatni raz, albo po raz ostatni patrzysz w oczy tej osoby, dziękując Bogu za to, że ją zesłał dla Ciebie."
- J. R. Ward
tresigarette
4628 3bc4
tresigarette
2349 ae8e
Reposted fromsavatage savatage viajustaperson justaperson

February 27 2018

tresigarette
6021 bfce 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajunior13 junior13
tresigarette
tresigarette
6923 3c82 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
tresigarette
7126 67a1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
tresigarette

February 21 2018

tresigarette
9012 a554
Reposted fromanielewska anielewska viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl